Quotation

To God I speak Spanish
To women I speak Italian
To men I speak French and
To my horse I speak German
Charles V (Charles I of Spain)